Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C

Important numbers

All service delivery issues (ALL HOURS)044 606 5000
Mossel Bay Fire and Rescue Services044 691 3722
Power interruptions (day)044 606 5000
Power disruptions (after hours)044 606 5000
Fire Station: Enquiries044 606 5000
Streets/Stormwater/Sewerage Defects044 606 5000
Water Disruptions (Day)044 606 5000
Emergencies (after hours)044 606 5000
2

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Important numbers

All service delivery issues (ALL HOURS) 044 606 5000
Mossel Bay Fire and Rescue Services 044 691 3722
Power interruptions (day) 044 606 5000
Power disruptions (after hours) 044 606 5000
Fire Station: Enquiries 044 606 5000
Streets/Stormwater/Sewerage Defects 044 606 5000
Water Disruptions (Day) 044 606 5000
Emergencies (after hours) 044 606 5000

Recent Protests

News

News

05 August 2018

Recent Protests

31 JULY 2018
MEDIA RELEASE: PROTESTS IN THE MOSSEL BAY MUNICIPAL AREA
Following the recent protest action in Mossel Bay, the Executive Mayor of the Mossel Bay Municipality, Alderman Harry Levendal, would like to thank all the residents and role players for their co-operation. Especially volunteer organisations, such as the various neighbourhood watches, need to be mentioned for their contributions. Alderman Levendal would like to assure all Mossel Bay residents that the Municipality is doing everything in its power to prevent similar situations. In this regard continuous negotiations and the involvement of all the important role players and the affected communities are extremely important. The Municipality fully understands the extent and impact of the recent protest action on all residents, organisations and businesses within the municipal area.
Asla Park
As far as Asla Park is concerned, incidents of violence continued for days. This resulted in Louis Fourie Road being closed for days and the community of Dana Bay being trapped. To defuse the situation, a municipal delegation under the leadership of the Mayor Levendal held a public meeting on 24 July 2018 with the community of Asla Park. A petition with the demands of the community was discussed. Later the same afternoon a meeting was held with 17 representatives of the Asla Park community to try and find workable solutions for the issues and grievances of the community.
It was agreed that a follow-up discussion will take place on 7 August 2018 at which the Municipality will give official feedback to the Asla Park community on each of the grievances that were put to the Municipality. Some of the issues for which workable solutions must be found in the interest of the greater Mossel Bay include:
• That landless people be given land
• That erf no 2001 be served for informal settlement and backyard dwellers
• That water and electricity not be cut to those who fail to pay
• That electricity boxes that were removed be returned
• That 2017/18 IDP meeting be convened and the normal procedure for calling the meeting be followed
• That paying customers not be affected by load shedding
• That free units of electricity and free water be granted without having to buy electricity first
• That social grants and low-income households be granted free municipal services
• That customers be allowed to buy electricity directly from Eskom
• For small businesses to be supported and not destroyed
• That the taxi industry be supported and involved in LED plans
• That the unemployment rate be reduced by involving the ward in plans
• That the high rate of drug users be reduced by providing support and activities for the youth
• That the establishment of the Asla Park taxi rank be investigated.
The community again gathered at the KwaNonqaba police station the following day. The situation was defused through immediate interventions and negotiations and the crowd dispersed peacefully. The situation is being monitored continuously.
Dana Bay
Dana Bay in particular was affected by the protest action as the access route had to be closed. This caused great inconvenience to the whole community. The officials are investigating the possibility of establishing an access route from the N2 and will report back in more detail when more information is available. The Provincial Government has been informed at political level of this challenge, which needs to enjoy urgent attention.
Brandwag
Protests started simultaneously in the Brandwag vicinity and the road to Oudtshoorn was also closed. Mayor Levendal and his delegation addressed the Brandwag community in an attempt to calm the situation, but the police had to intervene. The situation had since calmed down.
Great Brak River
The strike by employees of the Bolton shoe factory is being monitored on an ongoing basis by the local police at Great Brak River.
Area safety plan
The draft safety plan for the Mossel Bay municipal area has been accepted by Council and the role players must now be consulted. The forum will meet in August to discuss the draft.

31 JULIE 2018
MEDIAVERKLARING: PROTESTE IN DIE MOSSELBAAI MUNISIPALE GEBIED
Na afloop van die protestoptrede waaronder Mosselbaai onlangs onderbuk gegaan het, wil Raadsheer Harry Levendal, die uitvoerende burgemeester van Mosselbaai Munisipaliteit, alle inwoners en rolspelers bedank vir hul samewerking. Veral vrywillige organisasies, soos die onderskeie buurtwagte moet vermeld word vir hul bydrae. Raadsheer Levendal stel alle Mosselbaai-inwoners gerus dat die Munisipaliteit alles in sy vermoë doen om soortgelyke situasies te voorkom. Hiervoor is deurlopende onderhandelings en betrokkenheid deur al die belangrike rolspelers en die geaffekteerde gemeenskappe uiters noodsaaklik. Die Munisipaliteit het ten volle begrip en begryp die omvang en impak van die onlangse protesoptrede op inwoners, organisasies en besighede in die munisipale gebied.
Aslapark
Wat Aslapark betref was daar voorvalle van geweld. Dit het veroorsaak dat Louis Fourie-weg dae lank gesluit was en die gemeenskap van Danabaai was vasgekeer. Om die protes te ontlont het ‘n munisipale delegasie onderleiding van die Burgemeester Levendal ‘n openbare vergadering op 24 Julie 2018 met die gemeenskap van Aslapark gehou. Die versoekskrif met eise van die gemeenskap is bespreek. Later dieselfde middag is daar met sowat 17 verteenwoordigers van die Aslapark-gemeenskap vergader om werkbare oplossings te probeer vind vir die aangeleenthede wat die gemeenskap grief.
Daar is ooreengekom dat daar ‘n opvolg gesprek sal plaasvind op 7 Augustus 2018 waartydens die Munisipaliteit amptelik terugvoering sal gee aan die Aslapark-gemeenskap op elk van die eise wat aan die Munisipaliteit gestel is. Van die aangeleenthede waarvoor werkbare oplossings, in belang van die groter Mosselbaai, gevind moet word sluit in:
• Die toekenning van grond aan persone wat nie grond besit nie
• Dat erf 2001 gediens word vir die vestiging van informele nedersettings en agterplaasbewoners
• Dat water en krag nie afgesny word na diegene wat wel betaal nie
• Dat kragbokse wat verwyder was teruggeplaas moet word
• Dat die 2017-18 GOP-vergaderings herskeduleer moet word en die normale kanale gevolg moet word om die gemeenskap daarvan in te lig
• Dat beurtkrag na formele huise langsaan informele nedersettings gestaak moet word
• Dat gratis eenhede krag en gratis water toegeken word sonder om eers krag aan te moet koop
• Dat lae-inkomste huishoudings en die wat staatstoelaes ontvang gratis munispale dienste moet geniet
• Dat krag direk vanaf Eskom aangekoop word
• Dat ondersteuning gebied word aan klein sakeondernemings
• Dat die taxibedryf ondersteun en betrek word by plaaslike ekonomiese ontwikkeling-beplanning
• Dat die werkloosheidsyfer verminder en Wyk 3 betrek word by beplanning
• Dat die hoë syfer dwelmverbruikers in die wyk ondersetun word met jeugprogramme
• Dat die oprigtingsproses van die Aslapark-taxistaanplek ondersoek word.
Die gemeenskap het die volgende dag weer by die KwaNonqaba-polisiekantoor saamgetrek. Met onmiddellike ingryping en onderhandelings is die situasie ontlont en die skare is vreedsaam uiteen. Die situasie word nou deurlopend gemonitor.
Danabaai
Veral Danabaai is deur die protesoptrede geaffekteer deurdat hulle toegangsroete gesluit moes word. Dit het groot ontwrigting vir die hele gemeenskap veroorsaak. Die amptenary ondersoek die moontlikheid van ‘n toegansgroete vanaf die N2 en sal meer volledig hierop terugrapporteer wanneer meer inligting beskikbaar is. Die provinsiale regering is dan ook reeds op politieke vlak ingelig van hierdie uitdaging wat dringende aandag moet geniet.
Brandwag
Proteste het terselfdertyd in die Brandwag-omgewing begin en die pad na Oudtshoorn was ook gesluit. Burgemeester Levendal en sy delegasie het die gemeenskap van Brandwag toegespreek om die situasie te bedaar, maar dit het nie goed afgeloop nie en die polisie moes tussenbeide tree. Die situasie het sedertdien bedaar.
Groot-Brakrivier
Die staking deur die werkers van die Bolton-skoenfabriek word deurlopend deur die plaaslike polisie op Groot-Brakrivier gemonitor.
Gebiedsveiligheidsplan
Die konsep-veiligheidsplan vir die Mosselbaai munisipale gebied is deur die raad aanvaar en moet nou met die rolspelers gekonsulteer word. Die forum om die konsep te bespreek sal in Augustus vergader.